Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Coachable en Coaching at Sea

 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot het leveren van producten en diensten

door Coachable en Coaching at Sea. Standaardvoorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever

gelden niet, tenzij deze door Coachable en Coaching at Sea schriftelijk zijn aanvaard.

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

– Coachable en Coaching at Sea: het bureau Coachable en Coaching at Sea;

– De opdrachtgever: de contractpartner van Coachable en Coaching at Sea;

– De opdracht: iedere overeenkomst van Coachable en Coaching at Sea tot het leveren van producten en diensten aan

opdrachtgever;

– De offerte: een schriftelijke aanbieding van door Coachable en Coaching at Sea te leveren producten en diensten,

gespecificeerd naar inhoud, levertijd, prijs en andere condities.

 1. Grondslag offertes

Coachable en Coaching at Sea is in alle gevallen eerst gebonden nadat zij een opdracht of een afspraak schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. Mondelinge toezeggingen verbinden Coachable en Coaching at Sea slechts nadat zij deze schriftelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de opdrachtgever daartegen binnen 48 uur schriftelijk heeft geprotesteerd.

Offertes van Coachable en Coaching at Sea zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Coachable en Coaching at Sea zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting. Als binnen de termijn van een maand de offerte niet geaccepteerd is, vervalt de offerte.

 1. Ter beschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema – zoals vermeld in de offerte – te

laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever alle documenten, informatie en gegevens die Coachable en Coaching at Sea nodig heeft op de daartoe door haar aangegeven tijdstippen. Coachable en Coaching at Sea zal uiteindelijk bepalen of zij over alle benodigde informatie beschikt voor de uitvoering van de opdracht. Verder moet Coachable en Coaching at Sea kunnen rekenen op de tijdige beschikbaarheid van de bij haar werkzaamheden betrokken medewerkers van de opdrachtgever. Het is de opdrachtgever niet toegestaan derden bij de uitvoering van de opdracht te betrekken, anders dan met schriftelijke instemming van Coachable en Coaching at Sea. Als Coachable en Coaching at Sea daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie de adviseur(s) kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting, e-mail en desgewenst een fax- en/of datanetaansluiting.

 1. Inschakeling van derden

Het staat Coachable en Coaching at Sea steeds vrij derden in te schakelen voor het verrichten van een gedeelte van de overeengekomen werkzaamheden. Dit zal wel in overleg met de opdrachtgever plaats vinden.

 1. Prijzen en prijswijziging

Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn de door Coachable en Coaching at Sea opgegeven prijzen exclusief BTW, alsmede exclusief verblijfkosten, drukwerkkosten, kosten voor noodzakelijk ondersteuningsmateriaal en andere opdrachtgebonden

kosten. De te berekenen BTW en de in de vorige zin genoemde kosten kunnen afzonderlijk door Coachable en Coaching at Sea in rekening worden gebracht. In de offerte wordt, afhankelijk van het project, door Coachable en Coaching at Sea danwel een vaste prijs opgegeven, danwel een opgave van het geschatte aantal uren en het uur en/of dagdeeltarief, alsmede de te maken kosten. Een aldus geschat aantal uren is gebaseerd op een globale verwachting ten aanzien van de aan het project te besteden tijd. Coachable en Coaching at Sea behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijs te verhogen, tot aan de dag waarop de levering moet plaatsvinden, ingeval van stijging van de kosten van door haar ingeschakelde derden, indien de kosten van

ingeschakelde derden en eventueel ingehuurde producten of locaties stijgen. Indien een prijsverhoging, zoals in de

vorige zin bedoeld, plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst en de prijsverhoging meer

bedraagt dan vijf procent, is de opdrachtgever gerechtigd binnen zeven dagen na kennisgeving van de prijsverhoging

de overeenkomst per aangetekende brief te ontbinden.

 1. Betalingsvoorwaarden

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen steeds plaats te vinden voorafgaand aan de start van het coachtraject en zeker binnen dertig dagen na factuurdatum, of indien daarvoor een ander tijdstip is aangegeven voor dat tijdstip, zonder aftrek of verrekening en zonder opschorting wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van Coachable en Coaching at Sea, onverminderd het eventuele recht van opdrachtgever op schadevergoeding ter zake. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldatum is Coachable en Coaching at Seasteeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is Coachable en Coaching at Sea gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.

De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Coachable en Coaching at Sea alle in redelijkheid gemaakte

gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten

van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook

indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen

tenminste vijftien procent van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag.

 1. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt nu vooralsdan dat de tijdsplanning van de opdracht alsmede de tarieven en andere

kostenvergoedingen kunnen worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze en/of

omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien zo’n

aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd. Indien

de tijdsplanning van de opdracht alsmede de tarieven en andere kostenvergoedingen worden beïnvloed door enkel

toedoen van de opdrachtgever danwel de beïnvloeding daarvan gelegen is in omstandigheden die voor risico van de

opdrachtgever komen, aanvaardt de opdrachtgever nu vooralsdan dat de daarmee eventueel gepaard gaande (extra)

kosten voor zijn rekening komen.

 1. Termijnen

Opgave van de leveringstermijnen wordt naar beste weten gedaan, maar deze opgave zal nimmer een fatale datum

zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bedongen. Een leveringstermijn gaat, onverminderd het bepaalde in

de vorige zin, eerst in nadat voor de uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit van Coachable en Coaching at Sea zijn, alsmede indien (gedeeltelijke) vooruitbetaling is bedongen, nadat deze in het bezit van Coachable en Coaching at Sea is.

In geval van niet tijdige levering of nakoming dient de opdrachtgever Coachable en Coaching at Sea schriftelijk aan te manen, waarbij aan Coachable en Coaching at Sea alsnog een redelijke verlenging van de leveringstermijn wordt toegestaan. Eerst indien deze termijn wordt overschreden, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, voor zover nog geen levering heeft plaatsgevonden, zonder dat Coachable en Coaching at Sea overigens in dat geval tot schadevergoeding gehouden is.

 1. Auteursrecht en eigendom

Het auteursrecht op rapporten, voorstellen, brochures, bedrijfsuitgaven, huisstijlen en andere bescheiden die

voortkomen uit de werkzaamheden van Coachable en Coaching at Sea berusten uitsluitend bij Coachable en Coaching at Sea. De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik in zijn organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Modellen, technieken, programma’s, cursusmaterialen en overige hulpmiddelen – waaronder ook software – die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Coachable en Coaching at Sea. Openbaarmaking hiervan kan derhalve alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Coachable en Coaching at Sea. Ingeval van (tussentijdse) beëindiging van de opdracht, blijft het voorgaande van kracht.

Het is aan opdrachtgever en/of derden niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan een door hem reeds

eerder goedgekeurd of reeds in gebruik zijnd model, programma, ontwerp enzovoort, zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming van Coachable en Coaching at Sea.

 1. Overmacht

Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van haar adviseur, coach, trainer of derden ontslaat Coachable en Coaching at Sea van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten kan doen gelden.

In geval van overmacht zal Coachable en Coaching at Sea daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen de tijd de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van Coachable en Coaching at Sea af te nemen en haar te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht en de door Coachable en Coaching at Sea gemaakte (on)kosten.

 1. Opschorting en ontbinding

Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst

geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien zij van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben

conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en

schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. Coachable en Coaching at Sea mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruikmaken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken

of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Coachable en Coaching at Sea behoudt daarbij aanspraak op betaling van de facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de

opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen

worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, mogen deze in rekening worden gebracht. Indien tot

voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, is de opdrachtgever verplicht aan Coachable en Coaching at Sea het volledig geoffreerde bedrag te betalen. Ingeval één van beide partijen in verzuim is of op andere wijze tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen danwel in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder schriftelijke ingebrekestelling met onmiddellijke ingang door schriftelijke mededeling daartoe te beëindigen, één en ander onder voorbehoud van alle rechten.

 1. Annulering en afwezigheid
 2. Annulering door Opdrachtgever dient bij aangetekend schrijven te geschieden.
 3. Bij annulering door Opdrachtgever van Coaching en andere begeleidingstrajecten of het niet aanwezig zijn van de deelnemer bij individuele trajecten binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten en bij annulering langer dan 48 uren voor aanvang van deze activiteiten maximaal 25%.
 4. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Opdrachtnemer.
 5. Vertrouwelijkheid

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding met betrekking tot alle informatie en gegevens van elkaar jegens derden.

Coachable en Coaching at Sea zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Coachable en Coaching at Sea aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van Coachable en Coaching at Sea, haar werkwijze en dergelijke, danwel haar rapportage ter beschikking stellen.

 1. Aansprakelijkheid

Coachable en Coaching at Sea aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade anders dan die

voortkomend uit tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, en dan uitsluitend voor zover deze het gevolg zijn

van het niet in acht nemen door Coachable en Coaching at Sea van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen c.q. het uitvoeren van onderzoek in het kader van de betrokken opdracht mag worden

vertrouwd. De aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat voor de schade veroorzakende prestatie in

rekening is gebracht of bij duurovereenkomsten tot een factuurbedrag over een periode van maximaal zes maanden.

In geen geval zal de hier bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan 9.000 euro. Eventuele aanspraken van de

opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een maand na het constateren van de schade, doch in ieder geval

binnen een jaar na beëindiging van de opdracht bij Coachable en Coaching at Seate zijn ingediend, bij gebreke waarvan de

opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. Coachable en Coaching at Sea zal niet aansprakelijk worden gesteld indien de opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks op een derde danwel op zijn

verzekeringsmaatschappij te verhalen. Coachable en Coaching at Sea zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van a. onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de opdrachtgever, of b. iedere tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst. Indien de hier bedoelde omstandigheden leiden tot aanspraken van derden jegens Coachable en Coaching at Sea zal opdrachtgever Coachable en Coaching at Sea hiervan vrijwaren.

Coachable en Coaching at Sea is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

 1. Toepasselijk recht en forumkeuze

Op iedere overeenkomst tussen Coachable en Coaching at Sea en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Indien door of naar aanleiding van de opdracht een geschil rijst tussen de opdrachtgever en Coachable en Coaching at Sea, dan zullen partijen trachten dit geschil in der minne te schikken. Hiertoe wordt ook gerekend de mogelijkheid het geschil

gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor advies of bemiddeling. Een geschil is aanwezig

indien één der partijen zulks aan de wederpartij kenbaar maakt onder opgave van hetgeen naar het oordeel van die

partij het onderwerp van geschil is. Indien het geschil niet wordt opgelost, dan zal het worden voorgelegd aan de

bevoegde burgerlijke rechter. Bij geconstateerde afwijkingen van geleverde producten zal de opdrachtgever binnen 14 dagen, nadat deze het gebrek heeft geconstateerd of redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk reclameren bij het bureau. Reclame geeft de opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter welke bevoegd is in de vestigingsplaats van Coachable en Coaching at Sea.

Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomst nietig zijn of niet rechtsgeldig worden geacht, zullen de overige

bepalingen van deze overeenkomst van kracht blijven.

 1. Vindplaats voorwaarden

Deze voorwaarden zijn in te zien via de website van Coachable en Coaching at Sea of op te vragen via info@coachable.nl. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

Papendrecht december 2017